1. Aplikimi dhe pjesëmarrja

    • Mosha minimale: Pjesëmarrësit duhet të jenë të paktën 18 vjeç.
    • Aplikimi: Aplikimet duhet të dorëzohen online përmes platformës sonë zyrtare.

2. Përmbajtja e krijuar

    • Origjinaliteti: Të gjitha përmbajtjet duhet të jenë origjinale dhe të krijuara nga vetë influenceri.
    • Përputhshmëria me vlerat: Përmbajtja duhet të përputhet me vlerat dhe mesazhet e kompanisë sonë.
    • Kualiteti: Video, fotografitë dhe shkrimet duhet të jenë me cilësi të lartë dhe profesionale.

3. Etika dhe sjellja

    • Sjellja etike: Influencerët duhet të demonstrojnë sjellje etike dhe të përgjegjshme në të gjitha aktivitetet e tyre.
    • Respektimi i rregullave: Influencerët duhet të respektojnë të gjitha rregullat dhe udhëzimet e dhëna nga kompania jonë.
    • Respektimi i të drejtave të autorit: Nuk lejohet përdorimi i përmbajtjeve që janë në shkelje të të drejtave të autorit.

4. Publikimi dhe promovimi

    • Platforma sociale: Influencerët duhet të postojnë përmbajtjen e krijuar në platformat e tyre sociale të specifikuara në kordinim me kompaninë.

5. Përfitimet dhe pagesa

    • Pagesa: Influencerët do të marrin pagesë për përmbajtjen e krijuar pas postimit.
    • Promovimi i ndërsjellë: Kompania jonë do të promovojë influencerët e përzgjedhur në kanalet tona zyrtare.
    • Dijenija per postime: Kompania jonë duhet te jete e njoftuar per çdo postim qe publikohet, nese behet publikimi I videos pa dijenin tone rezulton në moskryrjen e pageses.

6. Monitorimi dhe vlerësimi

    • Monitorimi i Përmbajtjes: Kompania jonë do të monitorojë dhe vlerësojë përmbajtjen e postuar nga influencerët.

7. Të drejtat dhe përgjegjësitë

    • Të drejtat autoriale: Ne rast të mos aprovimit të idesë kompania nuk ka të drejt që ta shfrytezojë atë në të ardhmen.
    • E drejta për modifikim: Kompania jonë rezervon të drejtën për të modifikuar ose anuluar kampanjën në çdo kohë.
    • Përgjegjësia për përmbajtjen: Influencerët janë përgjegjës për përmbajtjen që krijojnë dhe postojnë.
    • Përgjegjësia pas publikimit: Influencerët duhet të mbajnë kontentin e prodhuar minimalisht 1 muaj.
    • Privatësia dhe të dhënat: Influencerët duhet të respektojnë politikën e privatësisë dhe të mbrojtjes së të dhënave të kompanisë tonë.

  Vërejtje: Të gjitha rubrikat me * janë obligative për tu plotësuar!